תקנון השכרת בגדים/אביזרים

מבוא:

 

1.השימוש והרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.

 

2.התקנון והמידע בתקנון, מהווה חוזה מחייב בין המשתמש/הרוכש/המזמין לבין החברה. מחובתו של כל מזמין/לקוח לעיין באופן מפורט בתקנון ובתנאיו לפני ביצוע הזמנה או רכישה.

 

3.ההסכם נכתב בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד, והוא מכוון לכל המינים כאחד.

 

4.שימוש, הזמנה או השכרת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד המשתמשת/הלקוחה כי קראה את הוראות תקנון זה, הבינה אותן והסכימה לכל האמור בתקנון.

 

 

5.שימוש, הזמנה או ביצוע של השכרה באמצעות האתר או באמצעות הטלפון, או בכל דרך מהווה את הסכמת המשכירה/הרוכשת לקבל ולנהוג לפי התקנון.

 

6.החברה שומרת לעצמה את  הזכות לשנות את תנאי התקנון מעת לעת על פי שיקול  דעתה  הבלעדי וזאת  ללא   צורך  במתן התראה  ו/או  הודעה מוקדמת.

 

7.

 

הגדרות:

בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעות שלהלן, אלא אם נכתב במפורש אחרת:

 1. החברה - "קו האופנה גליתה פאשיין בע"מ" ח.פ 514227594.
 2. האתר - אתר האינטרנט הידוע בשם   galita-fashion.co.il (להלן "האתר") המופעל על ידי החברה.
 3. המוצרים – מוצרי החברה המוצעים באתר להשכרה ו/או מכירה (להלן: "המוצרים")
 4. ללקוחה–כל מי שמשתמשת באתר ורוכשת/ שוכרת מוצר מהאתר על ידי מסירת פרטי אמצעי תשלום.
 5. יום אספקת הסחורה – היום בו נמסרה הסחורה ליעודה המבוקש.
 6. כתובת למשלוח - הכתובת אשר נרשמה ע"י הלקוחה/מזמיה במעמד ההזמנה.
 7. המועד המבוקש לאספקת הסחורה - המועד אשר נרשם ע"י הלקוחה/המזמינה כמועד בו היא מעדיפה לספק לה את הסחורה.
 8. יום ביצוע ההזמנה - היום בו אושרה העסקה ע"י חברת האשראי.
 9. אישור הזמנה: מהווה את החשבונית ביחד עם פרטי רכישת העסקה.
 10. ימי עסקים - הינם ימי חול, ראשון עד חמישי, ואינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד.

 

א.   כללי:

 1. הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין המזמינה לבין האתר. השימוש באתר מותנה בקבלת ואישור התנאים האמורים להלן בתקנון זה. מובהר כי המזמינה מקבלת ומסכימה לכל תנאי התקנון לגבי שימוש באתר ו/או שימוש בשירותיו ו/או רכישת/השכרת מוצרים או שירותים ממנו.  וכי לא תהא לה או למי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
 2. האתר הינו אתר להשכרה ורכישת בגדים בבעלות החברה. האתר מציע למשתמשת/הלקוחה לשכור בגד/בגד ים לתקופה קצרה אשר בסיומה עליה להחזירו, ו/או לרכוש מוצרים ופריטים שונים בהתאם למוצג בו.
 3. הרוכשת/המשכירה מצהירה כי היא מעל גיל 18, ובמידה ותתבקש להכניס פרטי כרטיס אשראי, אזי הינה הבעלים החוקי של כרטיס האשראי ושל חשבון הבנק שאליו משתייך כרטיס האשראי, וכי יש בידה את האפשרות לשלם ולבצע תשלומים בהתאם לשירותים שהינה מבקשת לקבל. רכישת ו/או השכרת הפריטים והמוצרים תהיה כפופה להוראות ולהנחיות האתר ובהתאם לתקנון.
 4. האתר הנו לשימוש אישי בלבד. שימוש מסחרי באתר, שלא אושר על ידי האתר, מהווה הפרה חמורה של תקנון האתר. כל שימוש מסחרי בתכני האתר אסור בהחלט, אלא אם ניתן על כך אישור בכתב מאת הנהלת האתר.
 5. המזמינה/הלקוחה מתחייבת להשתמש באתר אך ורק בדרך חוקית וכיבוד זכויות. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק או למנוע את עסקת ההשכרה ו/או המכירה.
 6.  מזמינה אשר הפרה סעיף מסעיפי הסכם זה, להסיר כל מידע ו/או תוכן ו/או להימנע מפרסומו בשלמותו או בחלקו, בכל עת, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ומבלי שתהיה חייבת להודיע על כך מראש למזמינה.
 7. מחירי המוצרים כוללים מע"מ , אך לא כוללים דמי משלוח.
 8. תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות כלל את החברה.
 9. החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת, ובלא צורך בהודעה מוקדמת.

 

 

 

ב. מדיניות החזרת מוצרים וביטול עסקאות בהשכרת המוצרים:

 

47.2 הודיע הלקוחה על ביטול ההזמנה בכל מועד שהינו פחות מ14 ימי עסקים עד ליום תחילת ההשכרה, תבוטל ההזמנה תוך חיוב הלקוחה במלוא סכום ההשכרה -

 

 1. במידה ולאחר ביצוע הזמנת ההשכרה תתבקש הלקוחה לבטלה, ייעשה הביטול בהתאם ובכפוף לתנאים הבאים:

                     א.         הודיעה הלקוחה לאתר על רצונה לבטל את ההזמנה במהלך 48 שעות לאחר ביצועה תבוטל ההזמנה ללא דמי ביטול ויוחזר ללקוחה מלוא סכום ההזמנה

                     ב.         הודיעה הלקוחה על ביטול ההזמנה לאחר 48 שעות ובכל מועד שהינו יותר  מ-7 ימי עסקים עד ליום תחילת ההשכרה, תבוטל ההזמנה ללא חיוב.

                      ג.          הודיעה הלקוחה על ביטול ההזמנה לאחר 48 שעות ובכל מועד שהינו פחות מ- 7 ימי עסקים עד ליום תחילת ההשכרה, תזוכה הלקוחה לכרטיס האשראי בניכוי 150 ש''ח ,או לחלופין תזוכה הלקוחה במלוא סכום ההשכרה לחשבונה למימוש השכרה/רכישה באתר

                     ד.         הודיע הלקוחה על ביטול ההזמנה עד 3 שעות מרגע קבלת ההזמנה, תזוכה הלקוחה לכרטיס האשראי בניכוי 150 ש''ח, או לחלופין תזוכה במלוא סכום ההשכרה לחשבונה למימוש השכרה/רכישה באתר

                     ה.         הודיעה הלקוחה על ביטול הזמנה לאחר יותר מ-3 שעות מרגע קבלת ההזמנה, תחויב הלקוחה במלוא סכום ההשכרה.

 

ג. תקופת ההשכרה:

 1. כל הפריטים והמוצרים המוצעים להשכרה ושיושכרו בפועל מהאתר הינם בבעלותה המלאה והבלעדית של בעלי האתר. עם קבלת הפריט/ים לידי הלקוחה ניתנת לה בזאת זכות אישית לשימוש זמני וסביר בפריט/ים המושכר/ים במהלך תקופת ההשכרה.
 2. הלקוחה אינה רשאית להעביר ו/או למכור ו/או להשאיל ו/או להשכיר את הפריט המושכר לאחר השכרתו מהחברה, בין בתמורה ובין אם לאו, בין אם במהלך תקופת ההשכרה ובין אם לאחריה.
 3. עם קבלת הפריט המושכר, על הלקוחה לוודא כי הפריט שלם ותקין ועונה על צרכיה של הלקוחה וכי במידת הצורך היא מכירה ויודעת כיצד ללבשו ו/או להפעילו. בכל מקרה של ספק, על הלקוחה  לבקש הדרכה מתאימה. במקרה של איסוף עצמי, עזיבת חדר התצוגה עם הפריט תהווה ראיה לכך כי הפריט תקין.

במקרה של משלוח, אי יצירת קשר עד 3 שעות מרגע קבלת הפריט תהווה ראיה כי הפריט תקין. על הלקוחה חלה האחריות להתעדכן בהוראות הבטיחות או השימוש במוצר מידי החברה ולפעול על פיהם.

 1. החברה אינה מתחייבת לספק ללקוחה מוצר או פריט חלופי בכל מקרה שהפריט פגום, אינו תקין, מקולקל או ניזוק- מכל סיבה שהיא. ככל שיהיה באפשרות החברה לעשות כן, תעשה החברה מאמצים על מנת לסייע ללקוחה באספקת פריט חלופי, בהתאם למצבת הפריטים הקיימים במחסניה. כאמור להלן, במידה ואין ברשות החברה מוצר חלופי, תהא  הלקוחה זכאית להחזר כספי, וזאת בהתאם להוראות תקנון זה ועל פי תנאיו.
 2. הלקוחה או מי מטעמה מתחייבת , להיות במקום, במועד ובזמן שנקבעו לקבלת הפריט בעת אספקתו, או איסופו. אי הימצאותה של הלקוחה, או מי מטעמה במקום, במועד ובזמן תגרור חיוב עלות איסוף והובלה בסך של 50 ₪.
 3. בכל תקופת השכירות תהיה הלקוחה האחראית הבלעדית לפריט המושכר והא מתחייבת לנקוט באמצעים סבירים על מנת לשמור עליו ו/או להפעילו ו/או לתחזקו באופן סביר וזהיר, בהתאם לאופיו ומהותו של המוצר.
 4. המזמינה/השוכרת תהיה אחראית לכל נזק שייגרם לפריט המושכר לרבות בגין גניבה, קלקול, קרע, השחתה, הכתמה, פגם וכל נזק ישיר או עקיף הנובע משימוש לא נכון ו/או שימוש לא סביר ו/או בלאי שאינו טבעי.
 5. כמו כן, תהיה הלקוחה אחראית לכל נזק שייגרם לכל צד ג', באופן ישיר או עקיף, כתוצאה משימוש כלשהו בפריט המושכר.
 6. 20בכל מקרה של נזק/ גניבה תחויב הלקוחה בעלות תיקון הפריט ,ככל שהוא ניתן לתיקון, או החלפתו, זאת בנוסף לדמי השכירות.
 7. עם תום תקופת ההשכרה על הלקוחה להחזיר לחברה את הפריט המושכר במועד ובמקום המצוינים בטופס ההזמנה (למשרדי החברה או באמצעות תיאום שליח עד הבית) כאשר הפריט תקין, נקי ושלם ובאותו מצב אותו קיבלה מהאתר, ולמעט בלאי הנובע משימוש סביר ורגיל.
 8. במקרה של אי החזרת הפריט למקום, במועד ובזמן המצוינים בטופס ההזמנה, או בהתאם להוראות תקנון זה,תחויב הלקוחה בפיצוי קבוע ומוסכם לפי סעיף 26, 27 ו-28 לתקנון זה- מה הוא סכום הפיצוי הקבוע?
 9. החזרת פריט מושכר אל חדר התצוגה באופן אישי על ידי הלקוחה טרם סיום תקופת ההשכרה לא תזכה את הלקוחה/השוכרת בכל החזר תשלום.

ד. החזרת הפריט בתום תקופת ההשכרה:

 

 1. עם תום תקופת ההשכרה על הלקוחה להחזיר לאתר את הפריט המושכר במועד ובמקום המצוינים בטופס ההזמנה, כאשר הפריט תקין, נקי ושלם ובאותו מצב אותו קיבלה מהאתר, ולמעט בלאי הנובע משימוש סביר ורגיל.
 2. לנוחיות המזמינה, ניתן להחזיר את המוצר באמצעות שירות איסוף המוצרים של האתר או לחלופין להחזירו באופן אישי למשרדי החברה הממוקמים בחולון, הלהב 4.
 3. איסוף המוצרים של האתר ייעשה במידה והלקוחה ציינה זאת בטופס ההזמנה, ובהתאם למועד ולמקום שצוינו.
 4. הלקוחה תחזיר את המוצר באחת משתי הדרכים שלהלן:

36.1. מסירה אישית לחדר התצוגה של החברה (לכתובת: רח' הלהב 4 חולון) תתבצע מידי יום מימות השבוע (לבד מימי שישי-שבת), ו/או ערבי חג) לא יאוחר מהשעה 18:00.

36.2. החזרת הפריט על ידי איסוף שליח, הלקוחה או מי מטעמה, מתחייבת להיות נוכחת בזמן ובמקום לצורך מסירת הפריט לשליח מטעם האתר, ולא יאוחר מהשעה 18:00, כפי שנקבע בסעיף                 לתקנון זה. במידה והלקוחה לא תהיה במקום האיסוף המוסכם בשעה המוסכמת, תחויב הלקוחה בעלות השליח בסך של 50    ש"ח, נוסף לכל חיוב אחר.

36.3. במידה והחזרת המוצר לחדר התצוגה או מסירת המוצר לידי השליח תיעשה לאחר השעה 18:00 של יום החזרת המוצר הנקבע, הלקוחה תישא בעלות 120 ₪ נוספים לכל יום נוסף שהמוצר נמצא ברשות הלקוחה.

36.4. באם הלקוחה לא תחזיר את המוצר המושכר תוך ארבעה ימים מיום המועד שנקבע להחזרתו, תחויב הלקוחה בכרטיס האשראי שסופק בטופס ההזנה בסכום השווה למחיר רכישת השמלה (המחיר המלא לצרכן), וזאת בנוסף לסכום שחויב בגין ימי ההשכרה. במקרה כזה בעלות השמלה תועבר ללקוחה.

 

ה. פיקדון:

 

 1. האתר מעניק ללקוחה זכות שימוש במוצרי יוקרה אשר ערכם הינו רב.  לצורך הבטחת קיום מלוא התחייבויותיה של הלקוחה, לרבות לעניין החזרת המוצר במצב תקין, תפקיד הלקוחה בידי האתר מספר כרטיס אשראי ופרטים רלוונטיים נוספים אודותיו. פרטי הכרטיס יישמרו אצל ספק שירותים מוסמך תחת הגנה על פי תקן PCI DSS.
 2. הלקוחה מעניקה בזאת לאתר את הרשות לחייב את כרטיס האשראי בכל מקרה של הפרת התחייבויותיה בהתאם לאמור בתקנון זה, זאת במידה ולא נתקבל תשלום חלופי תחתיו מייד עם דרישת האתר.

 

 

 

 

 

ו. אספקה ושילוח המוצרים ללקוחה בהשכרת המוצרים:

 

 1.  אספקת המוצרים לרוכשים מבוצעת באמצעות חברות שליחויות, במסגרת זמן ההספקה שהובטח במועד השכרת המוצר.
 2. סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה תחת המוצרים שבחרה הלקוחה לשכור וייגבה בעת ביצוע ההזמנה. במקרה של עסקה בתשלומים, רשאית החברה על פי שיקול דעתה לגבות את דמי המשלוח במסגרת התשלום הראשון.
 3. במשלוחים באמצעות שליחים יבוצע תאום מראש, טרם הבאת המוצר. משלוחים שיסופקו באמצעות חברת המשלוחים מטעם הנהלת האתר הינם בהתאם לתנאי חברת המשלוחים, אזורי החלוקה של חברת המשלוחים ובתאום מראש עם מקבל ההזמנה. 
 4. החברה אינה אחראית על עיכובים של חברות השילוח השונות איתם היא עובדת אך תעמוד לרשות לקוחותיה במידת יכולתה על מנת לעזור לפתור כל בעיה שתתהווה.
 5. המוצרים שהוזמנו יסופקו לאחר שהושלם תהליך ההשכרה, בתנאי שקליטת ההזמנה נעשתה בטווח זמני העסקה כפי שהם מוגדרים בדף המוצר המבוקש, בתנאי שבבעלות הלקוחה כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, ובתנאי שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה.
 6. לאחר שימוש הלקוחה בשירות השכרת המוצרים, המוצרים יעברו ניקוי יבש (ללא עלות נוספת) ובדיקת מעבדה בה תיבדק תקינות המוצרים.

 

 

ז. שמירה על סודיות:

 

 1. החברה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשבים שלה.
 2. החברה משתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. החברה משתמשת בחברת קרדיט - גארד, חברת סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה המובילה בישראל לצורך בדיקת ואבטחת המידע.
 3. חברת קרדיט - גארד עומדת בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע לפי דרישת חברות האשראי תקן PCI level 1.
 4. האתר מאובטח באמצעות פרוטוקול SSL, כלומר כל התקשורת שבין הדפדפן (אצל הלקוח) לאתר (כלומר שרת האינטרנט המאחסן את העמודים) הינה מוצפנת כך שלא ניתן לפענח את המידע המועבר בין הדפדפן לאתר. כלומר, ה"אבטחה" המובטחת הינה הצפנה של המידע.
 5. במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 6. החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה ללקוחה.
 7. האתר לא יעשה כל שימוש במידע ללא הרשאות הלקוח, אלא אם כן הדבר נדרש על פי דין או כדי למנוע שימוש לרעה.
 8. החברה לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:

48.1 כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום ונזקי טבע.

48.2 שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה ו/או הובלת המוצרים.

48.3 כל סיבה שאינה בשליטת החברה וביכולתה הברורה של החברה

48.4 מסיבה הקשורה עם מבצע השליחות או מי מטעמו.

 

 

ט"ז. סמכות שיפוטית

 1. הדין החל על השימוש באתר, על ההזמנה ועל הסכם זה, לרבות פרשנותו ואכיפתו של תקנון הוא הדין הישראלי בלבד,  ולא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבנ"ל הקבועים בהם. 
 2.  כל מחלוקת שהיא אשר תתגלה בין הצדדים בכל הקשור ליחסים עם החברה או מי מטעמה,  סמכות השיפוט הבלעדית תהא נתונה לבתי המשפט במחוז תל אביב בלבד.

 

 1. החזרות וביטולים -

זמן שעבר מיום ביצוע ההזמנה

זמן שנותר עד תאריך תחילת ההשכרה

החזרות וביטולים

פחות מ-48 שעות

-

ללא חיוב

יותר מ-48 שעות

יותר מ-7 ימים למועד ההשכרה

ללא חיוב

יותר מ-48 שעות

פחות מ-7 ימים למועד ההשכרה

זיכוי לאשראי בניכוי 150 ש''ח / זיכוי מלא למימוש באתר

עד 3 שעות מקבלת הפריט

-

זיכוי לאשראי בניכוי 150 ש''ח / זיכוי מלא למימוש באתר

יותר מ-3 שעות לאחר קבלת הפריט

-

חיוב מלא בסכום ההשכרה

 

 

 

 1. אי יצירת קשר 3 שעות מרגע קבלת הפריט תהווה ראיה כי הפריט תקין ועונה על צרכיה של הלקוחה. ובמקרה הזה לאחר לקיחת/שליחת הבגד המושכר לא ינתן זיכוי או החזר כספי.
 2. לאחר שימוש הלקוחה בשירות השכרת המוצרים, המוצרים יעברו ניקוי יבש (ללא עלות נוספת) ובדיקת מעבדה בה תיבדק תקינות המוצרים.
 3.  סעיף שחוזר על עצמו (ס'27 לעיל) (חוזר על עצמו-ס' 29 לעיל)במידה והפריט נפגם ואינו ניתן לתיקון תחוייב הלקוחה בסכום השווה למחיר רכישת הפריט (המחיר המלא לצרכן).
 4. במקרה של טענה לפיה הפריט המושכר נגנב הלקוחה תחוייב בסכום השווה למחיר רכישת הפריט (המחיר המלא לצרכן).
 5. אספקה ומשלוחים -

 

משלוחים:

 1. המשלוחים ימסרו /יאספו מידי יום עד השעה 18:00.בערב שישי, ביום שבת ובערבי חג לא יבוצעו משלוחים או אספקות. כמו כן, החברה אינה מתחייבת לבצע משלוחים בימי שישי (עד כניסת השבת)  ושבת (החל מצאת השבת).

 

 1. המשלוחים הינם לכל חלקי הארץ, אולם למושבים וקיבוצים נדרש תיאום מיוחד.
 2.  חוזר על הקבוע בסעיף 25 לעיל במידה והחזרת המוצר לחדר התצוגה  או מסירת המוצר לידי השליח תיעשה לאחר השעה 18:00 של יום החזרת המוצר הנקבע, הלקוחה תישא בעלות 120₪ נוספים לכל יום נוסף שהמוצר נמצא ברשות הלקוחה.
 3. באם הלקוחה לא תחזיר את המוצר המושכר תוך ארבעה ימים מיום המועד שנקבע להחזרתו, תחוייב הלקוחה בכרטיס האשראי שסופק בטופס ההזנה בסכום השווה למחיר רכישת השמלה (המחיר המלא לצרכן), וזאת בנוסף לסכום שחוייב לימי ההשכרה. במקרה כזה בעלות השמלה תועבר ללקוחה.

 

שונות:

63. החברה עושה כל מאמץ לוודא כי כל המוצרים המוצעים להשכרה באתר נמצאים במלאי, אך ייתכן מצב שלאחר ביצוע ההזמנה יתברר כי מוצר שהוזמן אינו נמצא במלאי. במצב כזה תציע החברה למזמינה/הלקוחה לבחור מוצר אחר ממוצרי החברה או לבטל את העסקה.

 1. למידע נוסף ניתן לקבל באמצעות פניה טלפונית או באמצעות פניה במייל: 03-6865575, והמייל info@galita-fashion.co.il.